El projecte MINVACAT, Mol·luscs INVAsors de CATalunya, 2018: on som i què hem après?

Autors: 
Joaquín López-Soriano i Sergio Quiñonero
Col·lecció / Càrrec: 
Mol·luscs

A les Jornades del 2016 vam presentar per primera vegada al gran públic el nostre projecte MINVACAT (Mol·luscs Invasors de Catalunya). Dos anys després, proposem una actualització on, a més de comunicar les noves troballes recentment publicades i parlar de la nostra experiència en el camp, fem èmfasi en la magnitud del problema de les espècies invasores, i analitzem en detall algunes de les vies d’introducció d’espècies al·lòctones que considerem més rellevants en el cas dels mol·luscs, tant marins com continentals. Lluny d’aturar-se o alentir-se, el problema sembla cada cop més viu i en permanent augment. Finalment, exposem algunes de les espècies de mol·luscs potencialment més problemàtiques que ens podrien arribar molt aviat, i que per tant són interessants de conèixer de forma anticipada.